Opinie geotechniczne – realizacje w roku 2017

Rok 2017 był dla nas owocny w wiele zadań i realizowanych usług na terenie województwa wielkopolskiego. Nasz geolog wyjeżdżał między innymi do Kórnika, Marek, Mławy, Nowego Tomyśla, Obornik, Płocka, Wyszkowa, Nasielska i wielu innych. Wśród najczęściej wybieranych usług naszej firmy znalazła się opinia geotechniczna, projektowanie budowy, odwierty kontrolne czy kontrola stanu gruntu przed modernizacją różnego rodzaju budynków. Zachęcamy do zapoznania się z tą długą listą, która świadczy o naszym bogatym doświadczeniu i umiejętnościach.

 • obwodnica północno-zachodnia miasta Płocka od ulicy szpitalnej do węzła „Bielska” – etap I a (od ulicy Długiej do ulicy Bielskiej), woj. mazowieckie, 2017
 • projektowana budowa hali z przeznaczeniem na tymczasową kaplicę kościelną na działce o nr ew. 250/2 w Płońsku, woj. mazowieckie, 2017
 • projektowana budowa ulicy stepowej w Nowym Gulczewie, gm. Słupno, woj. mazowieckie,
  – etap i od ul. Rogozińskiej do ul. Zagłoby
  – etap ii od ul. Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy
 • projektowany budynek mieszkalny przy ulicy Traugutta w Pułtusku, woj. mazowieckie, 2017
 • projektowany budynek zlokalizowany na działce 21/1 przy ulicy Półwiejskiej w Gąsawie, 2017
 • opracowanie badań geotechnicznych wraz z badaniem podłoża określających warunki gruntowo-wodne na potrzeby przebudowy gazociągu W/C dn200 MOP 8,4mpa w ramach budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości 22,4km, 2017
 • projektowana budowa chlewni w miejscowości Nosków gm. Jaraczewo, pow. Jarociński, 2017
 • projektowane dwa budynki 4-kondygnacyjne zlokalizowane w Śremie, 2017
 • zbiornik na gnojowicę – Przywilcz dz. nr ew. 122 gm. Grudusk, woj. mazowieckie, 2017
 • rozbudowy budynku garażowego na terenie przepompowni ścieków w Kostrzynie, ul. Ignacewo, 2017
 • budowa części mieszkalnej istniejącego budynku zlokalizowanego w Śmiglu, pow. kościański, 2017
 • projektowana budowa zbiornika naziemno-podziemnego w miejscowości Stęszew, woj. wielkopolskie, 2017
 • badanie geotechniczne gruntu na potrzeby rozbudowy budynku przy ul. Strażackiej w Ciechanowie, woj. mazowieckie, 2017
 • projektowany budynek mieszkalny na działce nr ew. 132 przy ulicy Traugutta w Pułtusku, woj. mazowieckie, 2017
 • projektowana budowa warsztatu mechanicznego wraz z częścią biurową w Krotoszynie, 2017
 • projektowana budowa hali magazynowej na działce o nr ew. 664/54 w Jarogniewicach woj. wielkopolskie, 2017
 • projekt budowlany dwóch budynków usługowych w miejscowości Marki, Al. Piłsudskiego 200, 2017
 • budowa budynków inwentarskich w Karniewie, gm. Regimin, woj. mazowieckie, 2017
 • budowa hali magazynowej w miejscowości Sierakowo pow. przasnyski, na działce nr ew. 203/159, 2017
 • przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rykaczewo, gmina Ciechanów, woj. mazowieckie, 2017
 • charakterystyka warunków geotechnicznych dla zadania projektowanej rozbudowy hali w Ciechanowie, woj. mazowieckie, 2017
 • przebudowa ulicy Swojskiej w Płocku, woj. mazowieckie, 2017
 • planowana budowa domu jednorodzinnego w Poznaniu Szczepankowie, 2017
 • projektowana budowa domu jednorodzinnego zlokalizowanego na działce o nr ew. 962 w miejscowości Wola Polska, gmina Jakubów, 2017
 • projektowana budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Radzewo, 2017
 • projektowana budowa domu jednorodzinnego zlokalizowanego na działce o nr ew. 199/14 w m. Leszczydół Nowiny, gm. Wyszków, woj. mazowieckie, 2017
 • budowa kanalizacji sanitarnej w centrum Nasielska – poprawa stanu gospodarki ściekowej, woj. mazowieckie, 2017
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z tłocznią ścieków w ramach zadania: przebudowa ul. Przemysłowej na odcinku od ul. gwardii ludowej do ul. Kostrogaj, 2017
 • projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z podziemnymi boksami garażowymi w Ciechanowie, przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, 2017
 • budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w m. Rybno, powiat działdowski, 2017
 • projektowana budowa domu jednorodzinnego zlokalizowanego na działce o nr ew. 393/29 przy ulicy Nadwarciańskiej w Poznaniu, 2017
 • budowa domu jednorodzinnego zlokalizowanego na działce o nr ew. 27/2 w miejscowości Nużewko, gm. Ciechanów, woj. mazowieckie, 2017
 • nadbudowa istniejącego budynku o konstrukcję techniczną (szacht instalacyjny) wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku, budowie infrastruktury technicznej – zbiorniki, parkingi i instalacje technologiczne (regeneracja glikolu) w Mławie, dz. nr ew. 10-1728/10, 2017
 • przebudowa i rozbudowa przedszkola nr 1 „Misia Uszatka” w Nowym Tomyślu, ul. Barteckiego, 2017
 • odwiert kontrolny dla studni chłonnej w Kaliszu, woj. wielkopolskie, 2017
 • budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE DN 110 mm w Nasielsku woj. mazowieckie, 2017
 • projekt przemieszczenia zabytku nieruchomego – drewnianego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.Sienkiewicza 73c w Ciechanowie pomiędzy ul. Płocką, Sienkiewicza i Fabryczną w Ciechanowie, woj. mazowieckie, 2017
 • budowa sieci wodociągowej na ul. Ostródzkiej i drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej w Warszawie w Dzielnicy Białołęka, 2017
 • projektowana budowa hali magazynowej w miejscowości Popowo Borowe działka nr ew. 86, gm. Nasielsk, woj. mazowieckie, 2017
 • budowa zbiornika p.poż. podziemnego o pojemności 100m 3 na potrzeby stacji paliw płynnych PKN Orlen s.a. w Mławie ul. Płocka, woj. mazowieckie, 2017
 • budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy pocztowej w miejscowości Słupno, pow. płocki, 2017
 • budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy wiosennej w miejscowości Słupno, pow. płocki, 2017
 • rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych na cmentarzu komunalnym w Płocku, 2017
 • modernizacja stacji paliw pal-gaz zlokalizowanej przy ulicy Mleczarskiej 31 w Ciechanowie, 2017
 • projektowana budowa budynku mieszkalnego w Radziewicach pow. poznański, 2017
 • modernizacja stacji paliw płynnych Shell PL/4016 ul. Obornicka 337 w Poznaniu, 2017
 • projektowana przebudowa drogi wojewódzkiej 214 na odcinku Kościerzyna-Skorzewo, woj. pomorskie, 2017
 • projektowana rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nagradowicach, gm. Kleszczewo, 2017
 • budynek usług oświaty – świetlica na terenie Szkoły Podstawowej w Olszance, gm. Wyszków, 2017
 • rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych pod projektowaną inwestycję w Warszawie przy ulicy Słupskiej w Warszawie, 2017
 • projektowana przebudowa ulicy kombatantów w Pułtusku, woj. mazowieckie, 2017
 • projektowana budowa gazociągu DN 350mm na odcinku pomiędzy miejscowościami Górki – Dobrzyków, 2017
 • projektowana budowa gazociągu w miejscowościach Stróżewko i Stare Boryszewo, 2017
 • projektowana przebudowa ulicy Puchatka w Pułtusku, woj. mazowieckie, 2017
 • projektowana stacja transformatorowa w ramach budowy przyłącza energetycznego napowietrzno-kablowego SN-15KV, Raźniewo, gm. Płońsk, 2017
 • projektowana budowa przedszkola zlokalizowana na działce nr ew. 143/4 w miejscowości Gortatowo, 2017
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Wygon w Płocku, 2017
 • budowa przewodu wodociągowego dn100mm lCA 165,0m w ul. Złotych Dębów w Warszawie na terenie dzielnicy Białołęka, 2017
 • budowa kanału ściekowego grawitacyjnego w projektowanej ul. KDD-9, na odcinku od ul. Gladioli do wys. skrzyżowania z ul. Aluzyjną i odcinek w ul. Aluzyjnej oraz pompowni ścieków przy ul. KDD-9 wraz z przewodami tłocznymi odprowadzającymi ścieki do istniejącego kanału ogólnospławnego w ul. trąby w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka, 2017
 • budowa przewodu wodociągowego w projektowanej ul. KDD-9, na odcinku od projektowanego przewodu wodociągowego w ul. Aluzyjnej do złączenia z istniejącym przewodem wodociągowym w ul. Gladioli w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka, 2017
 • budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drogach dojazdowych do ul. Trakt Lubelski z podziałem na zadania, w dzielnicy Wawer, Warszawa, 2017
 • przebudowa sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie zakładu północnego w Wieliszewie, woj. mazowieckie, 2017
 • budowa budowę przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Widokowej w Warszawie na terenie Dzielnicy Bielany, 2017
 • budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do posesji przy ul. Arkuszowej, na odcinku od końcówki przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Arkuszowej (HP43090) do hydrantu za projektowanym przyłączem wodociągowym do w/w budynku w Warszawie na terenie Dzielnicy Bielany, 2017
 • projektowana budowa elektrowni fotowoltaicznej Pęchcin II w Pęchcinie k. Ciechanowa, woj. mazowieckie, 2017
 • podziemna instalacja zbiornikowa gazu ziemnego w Płocku, woj. mazowieckie, 2017
 • projektowana budowa elektrowni fotowoltaicznej na działce nr ew. 563 obręb 0012 Ratowo, gmina Radzanów, pow. mławski, woj. mazowieckie, 2017
 • projektowana budowa domu jednorodzinnego obręb Gnojno, gm. Pułtusk, woj. mazowieckie, 2017
 • projektowana rozbudowa budynku usytuowanego na działce nr ew. 936/7 w Kórniku, 2017
 • projekt przemieszczenia zabytku nieruchomego – drewnianego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 73c w Ciechanowie pomiędzy ul. Płocką, Sienkiewicza i Fabryczną w Ciechanowie, woj. mazowieckie, 2017
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Strzegowo, woj. mazowieckie, 2017

Poland map in flag colours and symbols of business and history of state

Realizujemy zlecenia na terenie całego kraju